KARARLAR​

Yatay Geçiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,  21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmeliğe Ek Madde 1' ile "Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10'unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir." maddesi eklenmiştir.

2 Ekim 2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Ek Madde 1 'in 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulanması ile ilgili usuller belirlenmiş ve 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulama başlatılmıştır. Bu yönetmelik ile her eğitim öğretim döneminde, eğitim-öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapılabileceği esnekliği getirilmiştir.