YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ 21 Ocak 2015

Yüksek lisans ve doktora kriterlerine ilişkin en son karar 08.10.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınmış olup, o tarihten bugüne konuya yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Yükseköğretim Kurulu'nun yeni yönetimince, eğitim-öğretimin niteliğini yükseltecek faaliyetler çerçevesinde Aralık 2014'te yüksek lisans ve doktora programları açma kriterlerinin güncellenmesine ilişkin bir çalışma başlatılmıştır.

Yürütülen bu çalışmada başta yükseköğretim kurumları ve tüm akademik camia olmak üzere diğer paydaşların görüş ve önerilerinin alınması yöntem olarak benimsenmiştir.

Tüm devlet ve vakıf üniversitelerinden görüş alınırken diğer taraftan YÖK tarihinde ilk kez, kurumsal web sitemizde "Askıya Çıkardık" bölümü oluşturularak diğer paydaşların da görüş ve önerileri toplanmıştır. Daha sonra YÖK Genel Kurulunda bu öneriler müzakere edilerek karara bağlanmış ve üniversitelere gönderilmiştir.

Bu kriterlerin getirdiği başlıca değişiklikler şunlardır;

Doktora programında asgari öğretim üyesi sayısı 5 'ten 6'ya çıkarılmış, ayrıca daha önce yabancı uyruklu öğretim üyeleri asgari öğretim üyesi arasında değerlendirilmezken bu değişiklikler ile bir (1) yabancı uyruklu öğretim üyesi kabul edilmiştir. Böylelikle bir taraftan kriterler yükseltilirken diğer taraftan da üniversitelerimizin uluslararasılaştırılması teşvik edilmiştir.

Doktora programında yer alacak öğretim üyelerinin en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması, yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl bir lisans programında ders vermiş olması, bir öğretim üyesinin doktora programında tez yönetebilmesi için en az bir (1) yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerektiği şartları konularak ,artık doktorayı bitirdikten hemen sonra doktora dersi verme ve doktora tezi danışmanlığı yapılması sonlandırılmış, araya akademik olgunluk için bir geçiş dönemi eklenmiştir.

Lisansüstü Tez danışmanlığı için üst sınır getirilmiş, bununla birlikte bu sınırı düşürme konusunda üniversitelere yetki verilmiştir. Artırma konusu ise yine üniversitelere bırakılmış, fakat istisnai gerekçelere bağlanmıştır.

Yeterlilik ve tez savunma toplantılarının dinleyicilerin katılımına açık yapılması düzenlenmiş, bazı üniversitelerce uygulanan tez savunmasından önce öğrenci tarafından intihal programı raporu teslim edilmesi tüm üniversiteler için geçerli olmak üzere kesin karara bağlanmıştır.

 

Güncellenen kriterler kurumsal web sitemizin anasayfasında yer alan 

Duyurular bölümünde "Lisansüstü Eğitim ve öğretim Programı açılması ve yürütülmesine ilişkin ilkeler" başlığı altında yayımlanmıştır.

Lisansüstü Eğitim ve öğretim Programı açılması ve yürütülmesine ilişkin ilkelere ulaşmak için;

Tıklayınız.